Disclaimer

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer.

Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website.
Relatiegeschenken Amersfoort draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken.

Desalniettemin is het bedrijf niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud. Aan de getoonde prijzen en/of prijsindicaties kunnen geen rechten worden ontleend. Alle prijzen en/of prijsindicaties zijn onder voorbehoud van zet- of drukfouten.

Gebruik van de website van Relatiegeschenken Amersfoort is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze sites (hierna tezamen: “de sites”) betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande:

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de sites, wordt door Relatiegeschenken Amersfoort uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites. Er wordt geen garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven ter zake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de webpagina`s wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden.

Alle content op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij de instellingen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Relatiegeschenken Amersfoort

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Relatiegeschenken Amersfoort zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. Zij geeft geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke sites. 

Verklaringen:
Onder website wordt verstaan alle webpagina’s waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein www.relatiegeschenkeamersfoort.nl en met insluiting van voorgenoemde (indirect) gehyperlinkt zijn vanaf de hoofdpagina, met de inachtneming dat deze webpagina’s voldoen aan het criterium genoemd in “bepalingen vooraf”
De webpagina is elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden
Content / inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen, cliënt-side scripts, geluids- en video-fragmenten. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van content / inhoud bedoeld.
Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen, (be)luisteren, invullen van formulieren, verzenden van formulieren, van diensten gebruik maken en het plegen van rechtshandelingen (kopen en huren). Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden
Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina gebruikt
Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook
Het bedrijf: HJW Promotions, KvK 08138171
Misbruik: onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website.